Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n säännöt


1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Terveydenhuollon Osastonjohtajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistyksellä voi olla paikallisia jaostoja.

2 § TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia yhdyssiteenä osastonhoitajien kesken
  • edistää jäsenten tiedollista ja taidollista kehitystä
  • valvoa jäsenten ammatillisia, yhteiskunnallisia ja palkkauksellisia etuja.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 §

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Järjestöihin liittymisestä sekä eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

5 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat osastonjohtajat, sekä apulaisosastonhoitajat tai muilla nimikkeillä vastaavassa tehtävässä toimivat. Jäsenyyttä hakevan pitää osallistua hallinnolliseen työhön, toimia lähiesimiehenä, sekä olla mukana osastonhoitajan kanssa suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa yksikön toimintaa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hyväksytään osastonjohtajat, jotka siirryttyään osastonjohtajan tehtävistä muihin tehtäviin haluavat edelleen kuulua yhdistykseen. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen muistutuksen saatuaankin on laiminlyönyt jäsenmaksun.

6 §

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua terveydenhuoltoalalla ansioituneita taikka tehokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineita osastonjohtajia. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

7 §

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuotuista jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

8 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja yhdistyksen kokous. Hallitus voi nimetä tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

Toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus; johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6-8 muuta varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostojen hallituksiin valitaan neljä varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut varsinaiset ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla.

10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä on kirjallisesti sitä pyytänyt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa äänioikeus on kaikilla paikalla olevilla hallituksen jäsenillä.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta helmikuussa vuosikokoukseen.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa tarkoitusta varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle henkilökohtaisella, kirjallisella kutsulla tai ilmoittamalla siitä ammatillisessa julkaisussa vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

12 § VUOSIKOKOUKSESSA
  1. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
  2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdeksi vuodeksi sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi.
  4. Valitaan vuodeksi kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä.
  5. Vahvistetaan taloussuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
  6. Määrätään jäsenmaksujen suuruus. 
  7. Kokouksissa päätetään lisäksi muista kokouskutsussa mainituista asioista.

13 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on vuosi. Tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tulee olla valmiina viimeistään tammikuun 31. päivänä.

14 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

15 §

Äänestettäessä on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestettäessä asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa. Avoimessa äänestyksessä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, sekä että vähintään 3/4 annetuista äänistä kummallakin kerralla sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa siirtyvät sen varat yhdistyksen päämääriä läheisesti ajavalle oikeuskelpoiselle järjestölle. Jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään yhdistyksen kokouksessa ja, että vähintään 3/4 annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa.