Terveydenhuollon osastonhoitajat ry

”Kirjallinen arvio päivistä oli pääsääntöisesti positiivista.
Päivät olivat kokonaisuudessaan erittäin onnistuneet. Ilmapiiri oli kannustava, innostava ja luentojen aiheet oli valittu hyvin, toisiinsa sopivasti”
–2013–

Tampere-talo

”Pienten aikataulumuutosten ei koettu haittaavan, koska ilmapiiri oli mukava ja vapautunut. Erittäin tärkeänä koettiin mahdollisuus verkostoitumiseen”
–2012–

”Teos ry:n opintopäivät ovat parhaimmat hoitotyön johtamisen koulutuspäivät Suomessa.”
–2011–

Palautetta
valtakunnallisilta opintopäiviltä

 

VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2014

Osastonjohtaja, turvaa tulevaisuutesi
– älä jää yksin


11.–12.9.2014 Hämeenlinna

Kiitos teille, osallistujat, saimme teiltä arvokasta opintopäivä- palautetta, yhteensä 42 osallistujalta. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja päivät koettiin oikein onnistuneeksi. Paikkana Aulanko oli palautteen antajien mielestä todella hyvä, ympäristö kaunis ja rauhallinen, luonnon keskellä ja vielä auringon paisteinenkin. Kaikki palvelut olivat moitteettomia, ruoka hyvää ja sitä oli riittävästi. Luentotila koettiin miellyttäväksi, puheenjohtajat ”hoitivat” pestinsä mallikkaasti ja useissa palautteissa Aulankoa ehdotettiinkin myös seuraavien opitopäiviemme pitopaikaksi.

Päivien otsikko ”Osastonhoitaja turvaa tulevaisuutesi älä jää yksin” vastasi hyvin myös päivien antia. Aiheet olivat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia sekä luentojen pituudet ja tauotus hyvät. Myös luennoitsijat koettiin asiantuntevaksi ja heidän esityksensä olivat enimmäkseen mielenkiintoisia. Professori Juha Kinnusen luento oli osallistujien mielestä selkeästi paras, ja häntä toivottiinkin useassa palautteessa myös seuraaville opintopäiville. Viimeistä eli Lasse Kantolan esitystä kehuttiin myös paljon erilaisuutensa, dynaamisuutensa, hauskuutensa ja asiasisältönsä vuoksi.

Muita toivottuja /ehdotettuja aiheita:

 • HYKS-TYKS-KYS:n uudet organisaatiomallit
 • Esimiesten sudenkuopat
 • Johtajana ulkomailla
 • Kansainvälinen ja valtakunnallinen verkostoituminen
 • Uuden sukupolven johtaminen
 • Hankalat alaiset
 • Työturvallisuuslaki
 • Magneettisairaala
 • Haasteelliset tilanteet työryhmässä
 • Oh:n rooli organisaatiossa sekä vastuut / velvollisuudet
 • Talousosaaminen

Kiitokset monipuolisesta palautteesta, saamme siitä erittäin käyttökelpoista suuntaviittaa seuraavien opintopäivien suunnitteluun. Toivotamme oikein hyvää syksyä ja jaksamista arjen johtamisen viidakossa teille kaikille, rakkaat kollegat!

Nähdään opintopäivillä syyskuussa 2015!

Palautteen kokosi Ulla Kohvakka, oh HYKS,
Peijaksen sairaala TVO / CCU / POSVALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2013

Tietoa, taitoa, tahtoa
– tuumista tekoihin


3.–4.10.2013 Tampere

Palautekyselyyn vastasi yhteensä 53 henkilöä. Kysymykseen, vastasivatko päiviin kohdistuneet odotukset toiveitani, vastasi yhteensä 48 osallistujaa. Arvosanan 5 (5–1) antoi 20 ja arvosanan 4 antoi 24 vastaajaa. Keskiarvo päivistä oli liki 4,5.

Useampi vastaaja oli tiedustellut, miksi haluamme laittaa luennoitsijat paremmuusjärjestykseen. Tätä pohdimme myös hallituksen kokouksessa, onko se todellakaan tarpeen, ja muutos näkyy varmaankin 2014 opintopäivillä.

Palautteen perusteella parhaimmiksi luennoitsijoiksi nousi Annukka Häkämies, Kristiina Junttila ja Merja Miettinen. Osastonhoitajat Leila Nevalainen ja Marko Knuutila sekä kliininen asiantuntija Jaana Kotila saivat myös hyvää palautetta. Heidän esityksilleen toivottiin jatkoa case-esimerkkien valossa tuleville opintopäiville.

Kirjallinen arvio päivistä oli pääsääntöisesti positiivista. Päivät olivat kokonaisuudessaan erittäin onnistuneet. Ilmapiiri oli kannustava, innostava ja luentojen aiheet oli valittu hyvin, toisiinsa sopivasti. Opintopäiviltä jäi mieleen myös paljon pohdittavaa ja vietävää omalle työpaikalle.

Tampere-talo koulutuspäivien paikkana oli viihtyisä ja puitteet olivat todella hyvät. Iltatilaisuus Vapriikissa oli hauska ja miellyttävä. Tampere-talossa ruoka oli maistuvaa ja kahvi tarjoiluineen hyvää. Taukoja oli sopivasti, jolloin aikaa jäi keskusteluun, kuultujen esitysten pohdiskeluun ja verkostoitumiseen.

Palautteessa myös näyttelyä pidettiin onnistuneena ja tyytyväisiä oltiin myös siihen, että näytteilleasettajia oli paljon. Myös tulevan vuoden opintopäiville toivottiin runsaasti uusia näytteilleasettajia ja riittävästi aikaa näyttelyyn tutustumiseen. Päivien vetäjiä pidettiin olivat reippaina, iloisina ja nähtiin, että nämä tekivät työnsä hyvin.

Kehittämistoiveita

Palautekyselyyn vastanneet ehdottivat, että lisättäisiin jatkossa jotain hauskaa ja mukavaa ohjelmaa koulutuspäivän keskelle, etenkin ruokailun jälkeen. Torstaipäivän sisältöä pidettiin liian latteana, ja toivottiinkin, että seuraavien opintopäivien molemmat päivät rakennettaisiin yhtä kiinnostaviksi keskenään. Useampi toivoi tiivistelmiä jokaisesta luennosta niin, että voisi tehdä omia muistiinpanoja.

Vuodelle 2014 saimme kyselystä runsaasti päivien teemaa koskevia ehdotuksia, tulemme hyödyntämää suunnitellessamme vuoden seuraavia opintopäiviä. Monet toivoivat Juha Kinnusen luentoja eri aiheista mm. johtamisen tulevaisuudesta, uusista johtamistavoista, muutoksen ennakoinnista ja johtamisesta, Jari Vuorelta talouden näkökulmasta, ikäjohtamisesta nuoret / ikääntyneet. Paljon toivottiin myös luentoja arjen johtamisen työkaluista, samoin osastonhoitajan jaksamiseen, hyvinvointiin ja ajankäytönhallintaan liittyvistä asioista. Itsensä johtaminen, kehittäminen ja esimiesvalmennus kiinnostivat monia, samoin työyhteisöongelmat ja ns. vaikeat työntekijät. Tässä vain osa saaduista aihe-ehdotuksista mainittuna. Hallitus pohtii ja suunnittelee antamienne ehdotusten pohjalta jo intensiivisesti seuraavia opintopäiviä.

Kiitos teille osallistumisestanne runsaslukuisena TEOS ry:n 2013 Tampereen opintopäiville. Palaute päivistä oli todella kannustavaa ja pyrimme tekemään ensi vuoden päivistä vielä paremmat, mikäli mahdollista.

Tervetuloa Hämeenlinnaan syyskuussa 2014!

Ulla Kohvakka, oh
HYKS, Peijaksen sairaala
TVO/CCU/POS


VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2012

Osastonjohtaja, oletko kartalla – mahdollisuuksien maastossa?

Teos ry opintopäiville osallistui yhteensä 52 henkilöä. Heistä 20 täytti palautekaavakkeen. Kokonaisuudessaan koulutuspäivät olivat onnistuneet, sillä 90 % osallistujista koki päivien vastanneen odotuksia erittäin hyvin tai hyvin. Luennoitsijat saivat positiivista palautetta. Parhaiten odotuksia vastasivat Marko Knuutilan luento Osaamiskartoitus osaamisen johtajan apuvälineenä ja Tommy Hellstenin luento aiheesta Esimiehen tärkein tehtävä on itse voida hyvin. Myös Lean ajattelu, tulevaisuuden osaaja (AMK) ja voimaantuminen saivat kannatusta. Paneeli koettiin mielenkiintoiseksi ja se herätti paljon keskustelua.

Pääsääntöisesti järjestelyt koettiin hyviksi. Laiva, ruokailu ja koulutuspaikka saivat kehuja. Aikataulutus onnistui, luennot ja tauot hyvin suunniteltu. Pienten aikataulumuutosten ei koettu haittaavan, koska ilmapiiri oli mukava ja vapautunut. Erittäin tärkeänä koettiin mahdollisuus verkostoitumiseen.

Parannettavaakin aina on. Luentosalia moitittiin keskustelun kannalta heikoksi. Osa koki jotkut luennot vanhanaikaiseksi ja itsestäänselvyyksien luetteloksi ja osa ei löytänyt otsikon ja sisällön vastaavuutta. Keskustelua olisi toivottu entistä enemmän luentoihin liittyen, ”luentojen olisi hyvä olla yksinpuhelun sijaan keskustelevia ja käytäntöön kytkeytyviä”. Ohjelman muutosta lyhyellä varoitusajalla kritisoitiin. Osa koki luentomateriaalin olevan liian pientä tekstiä ja osaan luennoista ei materiaalia ollut lainkaan saatavilla. Perjantaipäivälle olisi toivottu pientä kaupunkikierrosta ja tutustumista paikalliseen hoitolaitokseen.

Millaisia koulutusaiheita toivotaan jatkossa:

Palautekaavakkeessa kysyttiin aihetoiveita sekä kevään 2013 yksipäiväiseen koulutuspäivään että syksyn 2013 kaksipäiväiseen koulutukseen. Osittain samantyyppisiä aiheita oli toivottu molempiin päiviin, esimerkiksi ikäjohtamista, rekrytointia ja osastonhoitajantyötä tukevia käytäntöjä. Osa vastasi vain toiseen kohtaan ja vain viidessä palautteessa kohta/kohdat oli jätetty kokonaan tyhjäksi.

Kevään 2013 koulutuspäivään toivottiin seuraavia aihealueita: Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset, kuntauudistus, käytännön hoitotyössä näkyvät arvot sekä se, miten arvojen toteutumista arvioidaan. Tietojärjestelmien yhdistäminen tulevaisuudessa kiinnostaa (”Onko se tehtävissä Suomessa?”). Hyvinvointiteknologiaa ja uusimpia innovaatioita toivottiin esiteltävän. Samoin sitä, miten tunnistaa työhönottotilanteessa ei toivotut hakijat (luennoitsijatoive Hannu Lauerma). Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on aina tärkeä aihe. Luennoitsijoiksi toivottiin yritysmaailman johtamisosaajia sekä nuoria esimiehiä (Y-sukupolvi).

Syksyn 2013 koulutuspäivien toiveet olivat isompia kokonaisuuksia painottuen työhyvinvointiin, osastonhoitajan osaamiseen, työpaikan ihmissuhteisiin ”hankalat persoonat työpaikalla” ja osastonhoitajan työn tuloksellisuuteen (mittarit). Toivottiin jotain nauruhermoja kutkuttavaa (samankaltaista kuin Tom Pöysti tai Drag Queen Naantalin koulutuspäivillä) tai draamaa ja irrottelua normaaleista kaavoista (ehdotus Outi Mäenpää). Yksittäisiä toiveita oli kehityskeskusteluista, työsuojelusta, johtaminen perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa (vanhuspalvelulaki), hoitopäätökset, prosessiosaaminen ja tiedon siirto rajapinnoissa. Luennoitsijatoiveeksi oli esitetty Tommy Hellstenin tyyppisiä luennoitsijoita, kuten Pekka Järvistä ja M-L Kukkuraista.

Kaunis kiitos kaikille palautteen antajille! Näistä on TEOS ry hallituksen hyvä alkaa suunnittelemaan tulevia opintopäiviä.

Palautteen kokosi Pirkko Bellaoui, osastonhoitaja, HUS, Medisiininen ty


VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2011

Hyvä johtaminen – johtamista hyvään

Opintopäivillemme Naantaliin osallistui 94 osastonjohtajaa, palautekaavakkeita saimme yhteensä 63 kappaletta. Kiitos!

Palaute päiviltä oli hyvä, kokonaisarvosana 5– viisiportaisessa asteikossa. Paikkana Naantalin kylpylä sai paljon kehuja, huoneet olivat siistit ja erinomaiset, kylpylä ihastuttava, kuten myös muutkin puitteet; osan vastaajien mielestä iltaelämä olisi voinut olla hieman vilkkaampaa. Ruoka oli hyvää ja maittavaa, illallisen olisi tosin toivottu olevan hieman ”runsaampi”. Illan ”yllätys ohjelma” oli piste I:n päälle. Naantalin kylpylään menee terveiset siitä, että luentosali oli ajoittain kylmä, pimeä ja äänentoisto oli huonoa.

Asiasisällöltään päivät vastasivat osanottajien odotuksiin ”täydellisesti” ja ”erittäin hyvin”, ”päiviltä sai uutta voimaa arjen aherrukseen”, ”aikataulut ja aiheet olivat todella hyvin suunniteltu näillä jaksaa taas seuraaviin Teos ry:n opintopäiviin asti”. ”Teos ry:n opintopäivät ovat parhaimmat hoitotyön johtamisen koulutuspäivät Suomessa.” Korjaavana palautteena toivottiin useampia taukoja luentojen väliin, eikä yli 60 min pituisia luentoja.

Paras luento sisällöltään ja esitykseltään oli professori Helena Leino-Kilven ’Hyvä johtaminen, eettinen näkökulma’; seuraavat sijat olivat Dosentti Jari Kylmän ’Toivo voimavarana – näkökulma hoitotyön johtamiseen’,’Vete–hanke’ hankejohtaja Jari Saarinen ja neljäs sija ’Valtiovallan tervehdys’ sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Aiheita seuraaville opintopäiville tuli runsaasti – suuret kiitokset siitä teille, arvoisat osastonjohtajat! Usea aihe-ehdotus käsitteli osastonhoitajan jaksamista; kuka tukee osastonhoitajaa ja miten, mitkä ovat osastonhoitajan vastuut ja velvollisuudet, onko osastonhoitajalla todellista valtaa, mistä saada tukea esimiestyöhön, kuinka saamme tulevaisuudessa uusia osastonhoitajia, kuinka saisimme työn mielekkääksi ja palkkauksen kuntoon.

Ajankohtaiset asiat vuonna 2012 myös kiinnostaisivat ja hoitotyön vaikuttavuustutkimus myös kaipaisi päivitystä . Lisäksi ehdotettiin paljon, paljon muita aiheita. Haluttiin karismaattisia ja alansa asiantuntevia luennoitsijoita.

Kiitos teille paljon todella hyvästä palautteesta. Palaute voimaannutti meitä järjestäjiä ja antoi uutta intoa ensi vuoden opintopäivien suunnitteluun sekä aihepohjan ensi syksyn luentojen teemaksi.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille teille ihanille osastonjohtajille ja voimia työhönne, nähdään syksyllä 2012 ruotsinlaivalla.

Osastonjohtaja Ulla Kohvakka
HYKS, Peijaksen sairaala
TVO / CCU/POS

VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2010

Tiedolla johtamista – näyttöä
ja arviointia osastonjohtajan työhön

Aluksi

Opintopäiville osallistui tänä vuonna 118 osallistujaa. Laivaseminaariin osallistui osastonjohtajia, osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia sekä osastoryhmän päälliköitä. Opintopäivien päätteeksi osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta siitä, miten opintopäivät kokonaisuutena vastasivat odotuksia sekä siitä mitkä aiheet vastasivat parhaiten odotuksia. Opintopäivien järjestäjät kysyivät osallistujilta myös mitä aiheita he toivovat seuraaville opintopäiville.

Palautelomakkeita palautettiin yhteensä 62. Ensimmäiseksi palautelomakkeessa kysyttiin, miten opintopäivät olivat kokonaisuutena vastanneet osallistujien odotuksia asteikolla 1–5 ( huonosti–hyvin). Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että opintopäivät vastasivat odotuksia hyvin. Vastanneista neljä oli sitä mieltä että opintopäivät vastasivat odotuksiin melko huonosti. Vastaajista ei kukaan ei vastannut että opintopäivät vastasivat huonosti (1) odotuksiin.

Opintopäivät vastasivat odotuksiani

Taulukko 1: Kokonaisuutena opintopäivät vastasivat odotuksiani

Palautelomakkeessa tiedusteltiin kuulijoiden näkemystä siitä, mikä aihe vastasi parhaiten heidän odotuksiaan (1–3). Jokainen opintopäivillä pidetty esitys nimettiin kolmen parhaiten odotuksiin vastanneiden esitysten joukkoon. Vastanneista suurinta osaa kiinnostivat niin Pirjo Vesan ”Huumorin ulottuvuutena työhyvinvointi hoitajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa”, Anne Kaarlolan ”Prosessikuvaukset hoidon kehittämisen välineenä” kuin myös Kristiina Junttilan ”Tiedolla johtaminen”. Palautelomakkeella vastanneiden osallistujien mielestä käsiteltävistä aiheista parhaiten odotuksiin vastasi Turun yliopiston professori Sanna Salanterän, Elina Kontion ja Heljä Lundgren-Laineen esitys ”Tiedon tarpeet, päätöksenteko ja toiminnan ohjaus – johtamisen haasteita tulevaisuudessa.”

Parhaiten odotuksiin vastannut aihe ja lukumäärä

Taulukko 2: Parhaiten odotuksiin vastannut aihe ja lukumäärä.

Mitä aiheita seuraaville opintopäiville?

Kolmanteen palautelomakkeen kysymykseen ”Mitä aiheita haluaisit opintopäiville?” Osallistujat esittivät monia eri aiheita seuraaville opintopäiville. Jäsenet toivovat kuulevansa osastonhoitajan hyvinvoinnista; hoitotyön johtajat toivovat työkaluja, kuinka pitää yllä työkykyä ja omaa jaksamista ”arjen turbulenssissa ja muutosten keskellä”. Itse asiassa muutosjohtamisesta, ajanhallinnasta sekä evidenssin käsitteestä, uusien käytäntöjen istuttamisesta ja jalkauttamisesta hoitotyön käytäntöön toivottiin jatkossa esityksiä monessakin palautteessa. Lisäksi osastonhoitajat ovat kiinnostuneita kuulemaan enemmän kirjaamisesta sekä oikeellisesta tiedosta ja sen hakemisesta. Vastaajia kiinnostaisi kuulla, ”onko lisääntyvä tieto hyväksi jos informaatiota tulee intra- , eksta- ja internetistä”; ”jääkö meille enää lainkaan aikaa potilashoidolle hakiessamme koko ajan tietoa joka paikasta”; ”kuinka priorisoimme tietotulvaa?” Osastonjohtajia kiinnostaisi kuulla myös millaisia kokemuksia ja konkreetteja esimerkkejä johtamisesta ja muun muassa erilaisten tunnuslukujen ja tilastojen käytöstä on eri puolilla johtamisen kenttää ja maata.

Useammassakin palautelomakkeessa ehdotettiin pohdittavaksi osastonjohtajan perustehtävää – mikä se on ja mitä se on tulevaisuudessa sekä minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia tämän päivän ja tulevaisuuden osastonjohtajalla on. Mitä on napakan esimiehen toiminta tai hyvä kehityskeskustelukäytäntö? Vastaajia kiinnostavat erilaiset henkilökunnan koulutussuunnitelmat ja osaamiskartoitukset, kuinka niitä tulisi tehdä ja ratkaisukeinot ongelmakohtiin. Entä kuinka hyvän työn tekemisestä tulisi palkita?

Palautelomakkeissa ehdotettiin opintopäivien aiheeksi osastonhoitajan rooliin ja imagoon liittyviä aiheita muun muassa kuinka vahvistaa hoitotyön aseman ja arvostuksen vahvistamista organisaatiossa niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin.

Muiksi opintopäivien aiheiksi esitettiin muun muassa potilasturvallisuutta, vaikeiden tilanteiden kuten työpaikkakiusaamisen, haasteellisen alaisen sekä työyhteisöongelmien hoitamiseen liittyviä aiheita. Osastonjohtajat peräänkuuluttavat myös hoitotyön etiikan ja arvokeskustelun tärkeyttä.

Hoitotyön ja sen johtamisen kehittäminen kiinnostaa vastaajia. Vetovoimainen terveydenhuolto -hankkeen eri osaprosesseista, niiden tuloksista ja hyödynnettävyydestä toivotaan kuultavan jatkossa lisää opintopäivillämme. Vastaajat toivovat kuulevansa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisistä kuvioista tulevaisuudessa. Useaa vastaajaa kiinnostaa erityisesti johtajuus eri näkökulmista; kuinka johtaa monikulttuurista hoitotyötä, tietoa johtamiskoulutuksista, esityksiä naisjohtajuudesta sekä toivon johtamisesta. Toivon johtamisesta luennoimaan vastaajat ehdottivat Jari Kylmää Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Osastonhoitajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa muuttuvasta yhteiskunnasta ja sen vaikutuksesta hoitotyöhön ja hoitotieteen tulevaisuuden kuvaan. Mitä haasteita se tuo rekrytointiin tai moniammatilliseen yhteistyöhön ja erityisesti osastonhoitajan ja osastonlääkärin toimintaan työparina? Paneelia pidettiin uutena ja virkistävänä.

Mitä palautetta opintopäivien järjestäjille?

Viimeiseksi palautelomakkeessa pyydettiin palautetta järjestäjille. Palautelomakkeista kerättyjen vastauksien perusteella tämän syksyisten opintopäivien järjestelyt onnistuivat pääosin hyvin: ”ohjelma oli laadukas eikä liian tiivis.” Palautelomakkeista kerätyissä kommenteissa kiitettiin muun muassa ”loistavasti onnistuneista opintopäivistä”. Kokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja järjestetty. Osallistujat antoivat kiittävää palautetta ruokailu- ja välipalajärjestelyistä jonka kruunasi illan Ala Carte illallinen.

Aikaa jäi myös virkistymiselle ja vertaistuelle ja ajatusten vaihtoon kollegojen kanssa. Aikataulut pitivät vastaajien mielestä hyvin. Toisaalta osa vastaajista olisi toivonut pidempää maissa olo aikaa. Luennoitsijat saivat myös tässä osassa palautelomaketta paljon kiitosta, kuten edellä esitetyistä taulukoista voi nähdä. Seuraaville opintopäiville toivottiin luennoitsijaksi nimeltä mainiten Pekka Järvistä ja Jari Kylmää.

Mikä on hyvä ajankohta, paikka ja pituus opintopäiville?

Opintopäivillä tiedusteltiin osallistujien mielipidettä myös tulevien opintopäivien ajankohdasta ja pituudesta. Vastaajista 21 otti tähän asiaan kantaa palautelomakkeessa. Kaikki vastaajat jotka ottivat kantaa opintopäivien pituuteen (12 vastaajaa) olivat sitä mieltä, että kaksipäiväinen koulutus on parempi, ”koska silloin jää aikaa ja tulee tilaisuus verkostoitumiseen.” Kaksipäiväiset opintopäivät ”mahdollistavat myös irrottautumisen kokonaan pois työympäristöstä .” Sekä keväällä (kolme vastaajaa) että syksyllä (kahdeksan vastaajaa) pidettävät päivät saivat kannatusta. Vastaajat muistuttivat myös kevyemmän / viihteellisemmän ohjelman tärkeydestä. Kevyemmäksi ohjelmaksi ehdotettiin esimerkiksi Riitta Uosukaista kertomaan naisen itsetunnon merkityksestä.

Laivaa pidettiin mukavana koulutuspaikkana ”vaikka tuuli oli voimakas.” Tulevina koulutuspäivinä oltaisiin kuitenkin mielellään maissa, kuten esimerkiksi Naantalissa, Aulangolla tai jossakin liikuntaopistolla, kuten esimerkiksi Pajulahdella tai Vierumäellä.

Opintopäiviä kritisoitiin siitä, että esiintyjät ja aiheet olivat HUS- ja Helsinki-keskeisiä. Palautteissa pohdittiin: ”Olisiko hyviä asiantuntijoita myös muualla Suomenmaassa?” Vastaajat antoivat runsaasti erilaisia vinkkejä seuraaville opintopäiville. Vastaajat toivoivat jatkossa parempaa äänentoistoa ja että opintopäiväpaikka olisi lämpimämpi. Tänä vuonna ”koulutustilan äänentoisto oli pääosin huonoa” ja luentosali kylmä. Osallistujia harmitti myös se, että luentojen aikana osa kuuntelijoista jutteli keskenään ja näin vaikeutti luentojen kuuntelemista.

Osa vastaajista kuvasi vaikeutta pysyä hereillä luennon aikana siitäkin huolimatta että luennot olivat aihepiireiltään ajankohtaisia ja tarpeellisia ja luennoitsijat asiantuntevia ja laadukkaita. Luentojen pituudeksi ehdotettiin jatkossa puolta tuntia. Luennoitsijaa oli kuulijoiden mukaan vaikea seurata jos slidet olivat eri järjestyksessä kuin jaetussa materiaalissa. Vastaajat toivoivat jatkossakin ajankohtaisia asioita ja mielellään professoritasoisia luennoitsijoita.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan tuntui että ihmiset nauttivat olostaan ja kollegojensa seurasta. Ajatuksia, ideoita ja nimikortteja vaihdettiin. Saimme uutta intoa työhömme ja uusia ideoita omalle työpaikalle vietäväksi. Keskustelujen lomassa ja luentojen välillä ehdimme kerätä tietoa ja esitteitä uusista johtamiseen ja hoitotyön liittyvästä kirjallisuudesta sekä tutustua muun muassa kertakäyttöisiin suojavaatteisiin. Kiitos myös näytteilleasettajille osallistumisesta opintopäivillemme. Rantauduimme opintopäiviltämme virkistyneenä.

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n seuraavien opintopäivien suunnittelu alkoi jo heti seuraavassa hallituksen kokouksessa 25. lokakuuta, runsas kaksi viikkoa laivalla pidettyjen opintopäiviemme jälkeen. Käsittelimme kokouksessa yllä esitetyn yhteenvedon opintopäiväpalautteista. Hallituksen jäsenet kertoivat lisäksi useissa jäsenten kanssa käymissä keskusteluissa esiin tulleista ehdotuksista ja ideoista. Tätä kaikkea palautetta käytämme suunnitellessamme vuoden 2011 opintopäiviä Naantalissa 22.–23. syyskuuta. Kiitos vielä kaikille osallistujille runsaasta palautteesta. Tavataan viimeistään ensi syyskuussa!

Tervetuloa Naantaliin Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n opintopäiville 22.–23. 9. 2011

Maarit Sinisaari-Eskelinen

 

VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2009

Yhteisöllisyys ja kumppanuus –
osastonjohtajan muuttuva työ


Terveydenhuollon johtajat ryn opintopäiville Finlandia-talolla osallistui 124 osallistujaa. Palautelomakkeita palautettiin 75. (60,5 % ). Koulutuspalautteet käsiteltiin hallituksen kokouksessa 19. päivä lokakuuta. Kokonaisuudessaan opintopäivät vastasivat osallistujien odotuksia. Osallistujia pyydettiin arvioimaan opintopäiviä asteikolla 1–5. Vastaajista 85 % ( 64) oli sitä mieltä että opintopäivät vastasivat odotuksia hyvin ( arvo 4–5). Neljä vastaajista arvioi koulutuspäivien vastaavan heidän odotuksiaan arvolla kolme (3). Kaksi vastaajista arvioi, että koulutus ei vastannut täysin odotuksia (arvo 2). Kolmessa palautelomakkeessa ei ollut lainkaan numeraalista arviota.

Järjestelyistä kommentoitiin seuraavaa; koulutustila ei vastannut kaikilta osin odotuksia; tuolit olivat epämukavat; esitykset eivät näkyneet takana istuville kunnolla ja erityisesti toisen päivän koulutusohjelmaa pidettiin liian tiukkana. Toisaalta Finlandia-talo ympäristöineen juhlisti 30-vuotiaan yhdistyksen opintopäiviä. Erityisesti ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta sekä maukkaat ateriat saivat paljon kiitosta.

Kaikista esityksistä pidettiin. Osallistujien mielestä opintopäivät muodostivat hyvän kokonaisuuden. Luentoaiheista parhaiten odotuksiin vastasivat Pekka Järvisen ”Esimiestyön haasteet”, Helena Mönttisen ”Valviran rooli terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjauksessa ja valvonnassa” sekä Jari Vuoren ”Quo vadis, osaava osastonhoitaja?”.

Osastonhoitajien käytännön läheisiä esityksiä sekä osastonhoitajan työtä kuvaavia luentoja kiiteltiin useassa palautelomakkeessa..

Tuleville opintopäiville ehdotettiin seuraavia aihekokonaisuuksia.
1. Työyhteisön vuorovaikutukseen ja johtamiseen liittyviä aiheita toivottiin eniten, joista esimerkkeinä hoitotyön johtamisen kehittäminen erilaisten työmoraalien ja työtapojen hyödyntäminen hoitotyön profiilin nostaminen
2. Osaston hoitajan työvälineet, joista esimerkkeinä mittareita kustannusten laskentaan mittareita hoitotyön ja hoitohenkilön kehittymisen seurantaan
3. Osastonhoitajan jaksaminen, joista esimerkkeinä miten vähennän työtaakkaani kuka pitää huolen osastonhoitajan jaksamisesta.
4. Lait, asetukset ja ohjeistukset, joista esimerkkeinä potilasturvallisuus
KVTES

Palautelomakkeissa ehdotettiin tuleville opintopäiville myös mielenkiintoisia luennoitsijoita kuten Timo Kettunen, Totti Karpela, Juha Siltala, Riitta Uosukainen, Hjallis Harkimo, Veikko Gustafsson, Osmo Soininvaara, Jari Vuori, Pekka Järvinen, Esa Saarinen, Tuija Piepponen ja Maj-Lis Kartano.

Hallitus kiittää kaikkia luennoitsijoita ja osallistujia antoisista opintopäivistä. Saimme paljon uusia ideoita omaan työhömme osastonjohtajina. Lisäksi haluamme kiittää saamastamme palautteista ja kehitysehdotuksista tuleville opintopäiville. Nähdään ensi lokakuussa laivalla!

Virpi Salmenmaa ja Maarit Sinisaari-Eskelinen

 

VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2008

Valta, vastuu ja viisaus
osastonjohtajan työssä

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät
Tampere-talossa 18.–19.9.2008.

Yleistä palautteesta

Palautelomakkeita palautettiin kaikkiaan 91 kappaletta. Palaute oli kauttaaltaan positiivista ja kiittävää. Lomakkeessa kysyttiin, miten opintopäivät vastasivat osallistujan odotuksia asteikolla 1–5 (1=huonosti, 5=hyvin). 56 vastaaja arvioi päivien onnistumisen parhaalla mahdollisella eli arvosanalla 5. Numeron 4 antoi 30 vastaajaa ja yksi vastaaja antoi numeron 3. Skaalan ulkopuolelta annettiin arvosana 4,5 kaksi kertaa ja 10 kerran. Yksi vastaaja jätti arvioimatta.

Luentojen aiheita kiitettiin palautteessa ajankohtaisiksi, mielenkiintoisiksi ja ajatuksia herättäviksi sekä osastonhoitajan työtä tukeviksi. Riitta Viitalan luento ”Esimiestyön haasteista nyt ja tulevaisuudessa” sekä Sininen Kolmio Oy:n esitys ”Palautekulttuurin rakentaminen” arvioitiin ylivoimaisesti parhaimmiksi luennoiksi.

Vastaajia   Arvosana
56   5
30   4
1   3
87 ka. 4,63


Tässä onnistuimme

Tampereen opintopäiviä kiitettiin erittäin hyvin järjestetyksi ja organisoiduksi kokonaisuudeksi. Tampere-taloa puitteineen pidettiin palautteen mukaan onnistuneena valintana opintopäivien paikaksi. Sen keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien päässä koettiin hyvänä. Päivien ruokatarjoilusta pidettiin ja kaikki toiminnot koettiin sujuviksi.

Ohjelma kokonaisuudessaan koettiin onnistuneeksi. Se oli monipuolinen ja hyvin rakennettu. Taukoja oli sopivasti ja ne olivat riittävän pitkiä. Aikataulujen pitävyyttä kiiteltiin. Valittuja aiheita pidettiin ajankohtaisina, mielenkiintoisina ja osastonhoitajan esimiestyötä tukevina. Moniin aiheisiin toivottiin myös jatkossa syvempää paneutumista. Luennoitsijoita kiitettiin ammattitaitoisiksi sekä hyviksi puhujiksi. Luentoja pidettiin pääsääntöisesti riittävän pitkinä. Paneelikeskustelu opintopäivien aloituksena mainittiin erilaisena ja rohkeana valintana. Tekniikan todettiin myös toimineen hyvin.

Opintopäivien tunnelmaa ja ilmapiiriä kehuttiin palautteessa hyväksi, innostavaksi ja osallistujaa arvostavaksi. Erityisesti iltajuhla koettiin voimaannuttavana ja iltajuhlan tunnelma mainittiin vapautuneeksi. Iltajuhlan järjestelyjä kiiteltiin ylitsevuotavasti. Vapriikin ohjelmasta (näyttelyyn tutustuminen, musiikki) kiitettiin usein vielä erikseen.

Monet palautekyselyyn vastaajat pitivät tärkeänä kollegojen tapaamista ja kokemusten vaihtoa.

Koulutuspäivien aihe-toiveita

ßEhdotuksia seuraavien opintopäivien aiheiksi tuli todella paljon. Yleisesti kaivataan nimenomaan esimiestyötä tukevaa, ammatillisuutta kehittävää koulutusta. Kaikkein eniten tietoa toivotaan osastonhoitajan omaan jaksamiseen, mentorointiin, esimiestyön voimavaroihin liittyvistä aiheista. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat myös erittäin toivottuja aiheita. Toivomuslistan kärkipäässä ovat myös yleensä johtaminen, muutosjohtaminen, ”hankalat alaiset”, alisuorituvat alaiset, kehityskeskustelu ja osaamiskartoitukset.

Kaksi henkilöä toivoi, että seuraavat opintopäivät järjestettäisiin laivalla. Muuten toiveita ei esitetty.

Onnistuneet opintopäivät muodostuvat myös osallistujien innokkuudesta. Kiitos kun tulitte!

Irmeli Nylund

 

VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 2007

Osastonjohtaja terveydenhuollon
tukipilarina

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n opintopäivat 20.9.–22.9.2007
Viking-laivalla Gabriella välillä Helsinki–Tukholma–Helsinki

Arviointilomakkeita jaettiin 148 ja kappaletta ja palautettiin 101 kappaletta. Arvosanat numeroina 1–5 jakautuivat seuraavasti:

Vastaajia   Arvosana
42   5
55   4
3   3
1   2
101 ka. 4,37


Kysymys 1: Miten opintopäivät kokonaisuutena vastasivat odotuksia?
Opintopäivät onnistuivat osallistujien mielestä hyvin. Opintopäiviä pidettiin hyvin järjestettyinä ja kokonaisuus oli innostava. Päivät koettiin erittäin tärkeiksi ja motivoiviksi osastonhoitajan ammatillisen kehittymisen kannalta. Luennot ja tauot olivat hyvin järjestetty.

Kysymys 2: Mitkä aiheet vastasivat parhaiten odotuksiasi?
Eniten odotuksia vastasi Riitta Suurlan Sisäinen dialogi ja aika lähelle pääsi myös Maritta Välimäen luento Johtamisen etiikka. Toiseksi mainittiin Tiina Surakan Vastuullisuus hoitotyön johtamisessa ja kolmanneksi Helena Tuomisen Kehityskeskustelu. Anniina Heikkilän luento työaika-autonomiasta koettiin myös kiinnostavana. Kaikki luennot keräsivät yksittäisiä mielipiteitä ja niistä yleisesti pidettiin.

Kysymys 3: Mitä aiheita seuraaville opintopäiville?
Dialogista haluttiin vielä lisää, ja Riitta Suurlaa esitettiin luennoitsijaksi. Muita aiheita olivat syväjohtaminen; miten toimia etäjohtajana kun johdettavia yksiköitä on useita; luennoimaan ehdotettiin Risto Harisaloa; miten valta ja vastuu ilmenee; hoitotyön palveluyksikön esittelyä hoitotyön osastona, esimerkiksi Turun terveystoimi; muutoksessa johtaminen; johtajana kasvaminen; osaamisen johtaminen; ikääntyvien johtaminen; osastonhoitajan ja ylihoitajan toimiva työjako; esimiehenä onnistuminen Pekka Järvisen sanoin; tulevaisuuden johtaminen – ei johtaminen tulevaisuudessa; työyhteisöllisyys; osastonhoitajan puuttumattomuus – Saija Syvänen; rekrytointi; palautteen antaminen ja vastaanottaminen; työnilo; työhyvinvointi; gradujen esittelyä lyhyesti; työn vaativuuden arviointi; vertaisarviointi, onko käytännön kokemuksia; magneettisairaala; osastonhoitaja prosessiorganisaatiossa; osastonhoitajan verkostoitumisen kokemuksia.

Palautetta järjestäjille:
Aikataulussa pysyminen sai kiitosta, samoin täsmälliset luennot ja tauot. Päivät koettiin mielenkiintoisiksi ja motivoiviksi osastonhoitajan ammatillisen kehittymisen kannalta.

Luentoaineisto oli koottu hyvin toimivaksi kierrevihoksi ja huoliteltua ulkoasua kehuttiin. Luentojen lomassa oli myös aikaa verkostoitumiselle.

Puheenjohtaja Rauni Heijalle kiitos, kun hän huomioi jokaisen pöytäkunnan. Opintopäiviä kiitettiin laadukkuudesta, hyvästä ilmapiiristä ja lämmöstä. Kuulijakunta oli hyvin keskusteleva.

Kysyttiin pääsevätkö eläkeläiset opintopäiville. Nimineuloihin haluttiin painettavaksi paikkakunta.

Koettiin tärkeäksi TEOS ry:n tunnetuksi tekeminen myös Tampereen pohjoispuolelle – siinä meillä haastetta.